Regulamin korzystania z serwisu ikredyty.net

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ikredyty.net („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Celem Serwisu ikredyty.net jest promowanie produktów ("Produkty") i usług ("Usługi") podmiotów współpracujących ("Dostawca") z Programem Partnerskim za pomocą stron internetowych.
Uczestnictwo Serwisu w Programie Partnerskim jest równoznaczne z zawarciem umowy o najem powierzchni reklamowej.
Promowanie Produktów i Usług poprzez materiały reklamowe udostępnione przez Program Partnerski może dotyczyć dowolnych Produktów, w szczególności produktów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki, konta, lokaty. Serwis nie udziela kredytów ani pożyczek.

Serwis nie jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.).

Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu mają charakter jedynie informacyjny, a informacje publikowane na łamach Serwisu nie są rekomendacjami finansowymi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach Dostawców. Korzystając z materiałów reklamowych: porównywarki, banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Serwis nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Dostawcą dotyczących Produktów i Usług. Wszelkie roszczenia z tego tytułu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Dostawcy.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika z powodu przerwy w dostępie do strony internetowej oraz nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.

Serwis nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Dostawcą (nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi).

Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na stronie internetowej.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Dostawcy.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. Serwis ich nie weryfikuje i nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne.

Po przejściu na strony internetowe Dostawców, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu tych podmiotów.

Prawa autorskie

Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Treści zawarte w Serwisie nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Serwisu.

Wszystkie nazwy, zdjęcia, grafika, znaki towarowe, firmowe i handlowe, niebędące własnością Serwisu, występujące w Serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja i udostępnianie osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody Dostawców.

Warunki techniczne

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Produktów i Usług, należy spełnić następujące wymagania techniczne:
⇒podłączenie do sieci Internet,
⇒przeglądarka internetowa w aktualnej wersji umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML),
⇒posiadanie konta pocztowego e-mail,
⇒oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF.

Postanowienia końcowe

Serwis może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć promowanie Produktów i Usług na stronie internetowej.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.